„Valorificarea potențialului femeilor și bărbaților duce spre o creștere economică substanțială a țării”

Interviu cu Lilia Pascal, șefa Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Data:

Lilia Pascal
Lilia Pascal, șefa Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați, MSMPS. Credit: UN Women/ Ramin Mazur 

În perioada ianuarie-mai 2018, UN Women Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a organizat Programul „Suport pentru grupurile coordonatoare în domeniul gender”. Programul, care a avut loc cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei, și-a propus să abordeze într-un mod cât mai pragmatic lipsa capacităților de analiză a politicilor din perspectiva egalității de gen. Iar rezultatele scontate sunt următoarele: cinci ministere desemnate elaborează sau definitivează planuri specifice de realizare a Strategiei pentru Asigurarea Egalității de Gen pentru femei și bărbați, realizează analize din perspectiva egalității de gen pentru politici emergente și elaborează recomandări specifice pentru integrarea dimensiunii de gen în baza analizei. Totodată, aceste ministere ar trebui să elaboreze planul anual de acțiuni pentru unitățile de gen/grupul coordonator de gen. În acest sens, pentru a vedea care este impactul acestui program, UN Women a vorbit cu Lilia Pascal, șefa Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, participantă a Programului „Suport pentru grupurile coordonatoare în domeniul gender”.

- De ce este importantă integrarea dimensiunii de egalitate de gen în ciclul politicilor publice?

- Importanța integrării dimensiunii de gen în ciclul de politici publice derivă din faptul că egalitatea de gen reprezintă o valoare fundamentală ce ține de dimensiunea drepturilor omului și este recunoscută pe plan național și internațional. În context internațional, sunt tratatele ce au fost adoptate și propuse statelor pentru semnare și ratificare, liniile directorii, recomandările pe domeniul de referință, creându-se în acest sens un arsenal complex de instrumente care promovează egalitatea de gen și drepturile femeilor. Pe plan național, odată cu ratificarea în 1994 a Convenției asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, Republica Moldova și-a asumat angajamentul să promoveze o politică de eliminare a discriminării față de femei. Mai mult ca atât, Guvernul s-a angajat să pună în aplicare Agenda de dezvoltare durabilă 2030, care include obiective specifice ce țintesc atingerea unei Planete 50/50. Respectiv, toate aceste angajamente vor fi posibil de atins ca urmare a includerii dimensiunii de gen în toate politicile și programele publice, iar pe tot parcursul ciclului de elaborare, implementare și monitorizare a acestora să dispună de analize a necesităților și impactului asupra femeilor și bărbaților, astfel încât Guvernul, prin intermediul acestor politici, să poată acționa în baza necesităților și aspirațiilor atât a femeilor, cât și a bărbaților.

- Ce acțiuni ar trebui întreprinse pentru a integra dimensiunea de gen în toate etapele ciclului politicilor publice?

- În primul rând ar trebui instituite instruirile inițiale și continue pe dimensiunea egalității de gen pentru tot corpul de funcționari publici atât din cadrul instituțiilor centrale, cât și locale. Ulterior ar trebui revizuite și standardizate regulile de elaborare a documentelor de politici publice cu includerea obligatorie a unui obiectiv destinat egalității de gen per sector și a indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen, ce ar permite măsurarea impactului politicii publice respective.

Și nu în ultimul rând, voința politică de a promova o agendă susținătoare a egalității de gen, asigurării unui mecanism de monitorizare a implementării cadrului normativ și de politici din domeniu, inclusiv prin prisma elaborării bugetelor publice sensibile la dimensiunea de gen.

- Care sunt provocările de a integra dimensiunea de gen în politicile publice?

- O lacună majoră o reprezintă lipsa studiilor per sector care să scoată în evidență problemele și deficiențele din domeniu. Apoi, după cum am remarcat anterior, e necesară includerea formărilor inițiale și continue a funcționarilor publici de la diferite nivele (central și local). Lipsa obiectivelor și indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen în programele bugetare sectoriale tot este o provocare.

- De ce este necesar un astfel de program pentru reprezentantele și reprezentanții grupurilor coordonatoare în domeniul gender din cadrul ministerelor?

- Instituirea grupurilor coordonatoare pe domeniul gender în cadrul autorităților publice centrale reprezintă un element de eficientizare a mecanismului instituțional din domeniu, și o posibilitate practică de a asigura abordarea complexă a egalității între femei și bărbați în politicile publice. Grupurile coordonatoare pe domeniul gender în cadrul autorităților publice centrale sunt platforme multidisciplinare de abordare a egalității de gen în diferite sectoare publice.

Umbrela politicii publice din domeniu o reprezintă noua Strategie pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, care prezintă o analiză a situației, problemele din domeniu și totodată direcționează eforturile statului asupra unor obiective concrete, prevăzute în contextul depășirii problemelor identificate, pentru a asigura realizarea de facto a egalității între femei și bărbați în țară.

Totodată, Strategia reprezintă și mecanismul propriu-zis de realizare a acelor angajamente internaționale asumate prin ratificarea tratatelor din domeniu, de implementare a recomandărilor înaintate Guvernului de către Comitetul specializat ONU, și consensul național al actorilor guvernamentali și a societății civile în realizarea prin eforturi comune a egalității de gen.

Unul dintre obiectivele generale ale Strategiei se referă la consolidarea mecanismului instituțional din domeniu și prevede o serie de activități în platforma grupurilor coordonatoare pe domeniul gender atât prin prisma consolidării capacităților membrilor acestora, cât și valorificarea, contribuția fiecărui sector de politică publică la atingerea obiectivelor generale ale Strategiei.

- Cum ar arăta viața femeilor și bărbaților din R. Moldova, dacă perspectiva egalității de gen ar fi integrată în politicile publice?

- Dacă ar fi integrată dimensiunea de gen în politicile publice naționale, am fi atins egalitatea între femei și bărbați spre care tindem, iar aceasta ar fi dus implicit la excluderea unor fenomene negative cu care astăzi ne confruntăm, cum ar fi violența față de femei și violența în familii, traficul de ființe umane, discriminarea față de femei etc. Valorificarea potențialului forței de muncă feminine și masculine prin oferirea oportunităților și șanselor de realizare a acestuia, conduce spre o creștere economică substanțială a țării și o bunăstare a cetățenilor.

- Vă mulțumim că ne-ați acordat acest interviu!