Responsabilitate și transparență în cadrul UN Women

UN Women este angajată în asigurarea supravegherii independente și obiective în scopul îmbunătățirii eficacității și eficienței operațiunilor sale. Mai multe entități de supraveghere contribuie la consolidarea proceselor de guvernanță, gestionare a riscurilor și conformitate ale UN Women.

Servicii independente de evaluare și audit | Consiliul de auditori al Organizației Națiunilor Unite | Oficiul ONU pentru Servicii de Supraveghere Internă | Consilierul UN Women pe probleme de etică | Comitetul consultativ pentru supraveghere | Cadrul de responsabilitate

Servicii independente de evaluare și audit

Serviciile Independente de Evaluare și Audit (IEAS) furnizează managementului UN Women servicii independente de evaluare, asigurare a auditului intern, precum și servicii de consultanță aferente programelor, controalelor, sistemelor de afaceri și proceselor UN Women. IEAS  identifică, de asemenea, bune practici, oferă recomandări de îmbunătățire și contribuie la procesul de învățare.

Carta IEAS reglementează mandatul, responsabilitățile și activitățile sale.

IEAS este sprijinit de două servicii: Serviciul independent de evaluare și Serviciul de audit intern.

  • Evaluarea independentă la UN Women reprezintă o evaluare sistematică și imparțială care oferă informații bazate pe dovezi credibile și de încredere pentru o mai bună înțelegere a realizării unei intervenții sau a progresului înregistrat (sau lipsa acestuia), în ceea ce privește rezultatele intenționate și neintenționate privind egalitatea de gen și de abilitarea femeilor.
  • Auditul intern este un serviciu independent și obiectiv de asigurare și consultanță, conceput să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile UN Women.

Consiliul de auditori al Organizației Națiunilor Unite

Funcția de audit extern este îndeplinită de Consiliul auditorilor Organizației Națiunilor Unite (BoA). BoA a fost înființat de Adunarea Generală a ONU în 1946 pentru a efectua auditul extern al conturilor, fondurilor și programelor organizațiilor ONU. Rapoartele BoA privind situațiile financiare ale UN Women sunt documente publice, care sunt prezentate Adunării Generale prin intermediul celui de-al cincilea comitet, după revizuirea și consultarea cu Comitetului consultativ pentru probleme administrative și bugetare (ACABQ). Rapoartele BoA sunt, de asemenea, prezentate Comitetului executiv al UN Women.

Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Supraveghere Internă

Oficiul Serviciilor de Supraveghere Internă (OIOS) oferă servicii de investigații pentru UN Women.

Consilierul de etică al UN Women

Consilierul de etică al UN Women este o resursă independentă, confidențială, imparțială și profesionistă pentru toți/toate angajații/-tele UN Women. Consilierul de etică promovează o cultură organizațională etică bazată pe valori comune de integritate, responsabilitate, transparență și respect. Consilierul de etică asistă directoarea executivă UN Women în asigurarea faptului că toți/toate angajații/-tele își desfășoară activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate, conform cerințelor Cartei Națiunilor Unite. Consilierul de etică oferă un mediu sigur, confidențial, în care angajații/-tele se pot simți liberi/-e să consulte problemele etice și să solicite protecție împotriva represaliilor pentru raportarea abaterilor sau cooperarea cu audituri, sau investigații autorizate în mod corespunzător.

Comitetul consultativ pentru supraveghere

Comitetul consultativ independent pentru supraveghere (ACO), format din cinci membri, a fost creat pentru a oferi directoarei executive a UN Women consiliere independentă, externă, bazată pe bunele practici aferente cadrului și sistemelor de responsabilitate ale entității, inclusiv gestionarea riscurilor. ACO asistă directoarea executivă în îndeplinirea responsabilităților sale de supraveghere în conformitate cu cele mai relevante bune practici. ACO promovează, de asemenea, guvernanța adecvată și standardele etice înalte în managementul programatic și operațional în cadrul UN Women, precum și adoptarea și utilizarea de către conducere a celor mai bune practici în gestiunea riscurilor și managementul financiar (a se vedea Termenii de referință ACO).

Cadrul de responsabilitate

Următoarele politici oferă un cadru coerent conceput să creeze și să mențină un mediu de lucru armonios, asigurând că angajații/-tele nu comit nicio abatere, că toate acuzațiile privind neregulile sunt raportate prompt și investigate, că se iau măsuri adecvate în vederea realizării responsabilității și că toți/toate angajații/-tele sunt protejați/-te de represalii pentru raportarea abaterilor sau cooperarea în cadrul unei investigații.

În plus, cadrul de politici antifraudă al UN Women prezintă abordarea actuală a UN Women privind prevenirea, depistarea și răspunsul la cazurile de fraudă. Cadrul de politici antifraudă reunește prevederile existente stabilite în reglementările, regulile, politicile și procedurile UN Women.

În conformitate cu cadrul legal al UN Women privind abordarea nerespectării standardelor de conduită ale ONU și în vederea asigurării transparenței, directoarea executivă emite rapoarte privind deciziile disciplinare luate pe parcursul anului precedent și cazurile de abateri care au dus la impunerea de măsuri disciplinare (fără a dezvălui numele persoanelor implicate).