80
rezultat(e) găsit(e)
Data:
Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova este în extindere. Circa 33,9% din întreprinderisunt deținute sau gestionate de femei (cu 6,4 p.p. în creștere în perioada 2009-2017). In pofidaacestui fapt, femeile continuă sa fie un grup subreprezentat în activitatea de antreprenoriat cu unpotențial de creștere puțin utilizat, în condițiile în care acestea constituie peste jumătate dintotalul populației rezidente a țării.
Data:
În Republica Moldova există o serie de programe de abilitare economică a femeilor. Cu toate acestea, problema accesului limitat al femeilor la oportunități economice rămâne încă relevantă, din cauza numărului limitat al unor astfel de programe, lipsei de alfabetizare economico - financiară, a cunoștințelor de bază despre dezvoltarea unei afaceri, precum și a lipsei sprijinului statului și al comunității. Programele de abilitare economică au o importanță majoră în...
Data:
Pentru a garanta egalitatea de gen în activitățile polițienești nu este suficient să fie mărit numărulfemeilor. Este necesar să transformăm relațiile de putere care sprijină inegalitatea și violența bazatăpe gen (VBG). Obiectivul constă în protejarea drepturilor tuturor oamenilor și de a le oferi posibilitateade a participa pe deplin în viața publică. Integrarea perspectivei de gen în serviciile de poliție estenecesară în virtutea obligațiilor dictate de legislația națională și internațională, precum și pentru aavea o activitate polițienească mai eficientă, societăți mai sigure și un stat de drept mai puternic.
Data:
Acest nou Set de instrumente privind aspectele de gen și securitatea al DCAF, OSCE/ODIHR și UN Womensintetizează lecțiile-cheie ale deceniului trecut privind promovarea egalității de gen în domeniulsecurității și justiției. Scopul acestui Set de instrumente este de a împărtăși noile bune practici,reflectând, în același timp, asupra modului în care acestea au evoluat. Acest Set de instrumente esteconceput pentru a ajuta instituțiile din sectorul securității și al justiției să integreze o perspectivă degen: sectorul trebuie să treacă dincolo de simplul scop de a crește numărul de femei și să devină maiconștient și mai receptiv la diferite nevoi ale întregii populații din perspectiva aspectelor de gen. Înacest fel, nevoile adesea neglijate de securitate și justiție ale femeilor și fetelor trebuie să devină oprioritate de bază.
Data:
Situaţia de incertitudine determinată de criza pandemică COVID-19 încă mai persistă. Deşi suntem la zece luni distanţă de la declanşarea stării de urgenţă, iar la nivel naţional au fost întreprinse mai multe intervenţii din partea autoriţăţilor şi partenerilor de dezvoltare întru diminuarea impactului crizei pandemice, totuşi magnitudinea efectelor acesteia au perturbat semnificativ viaţa economică şi socială a femeilor şi bărbaţilor. Acestea, la rândul său au avut...
Data:
Studiul de fezabilitate evaluează posibile măsuri speciale temporare și de acomodare rezonabilă pentru promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării în următoarele domenii: cerințe fizice și dimensiunea de gen, recrutare și admitere, promovare în funcții și segregare pe verticală, orar de muncă, responsabilitățile de familie, infrastructură. Reieșind din domeniile specificate mai sus, au fost evidențiate următoarele constatări pentru Ministerul...
Data:
Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de adoptarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea...
Data:
UN Women în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Ungheni și Cahul” lansează un concurs de colaje și desene pentru a reflecta și transpune într-un mod artistic, una dintre cele mai importante valorile pe care s-a construit Europa: egalitatea. Concursul este deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani , care cred în egalitatea de gen și valorile europene și doresc să-și exprime viziunea despre acestea,...
Data:
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) planifică să ofere granturi mici organizațiilor societății civile eligibile, în sume cuprinse între 5,000 USD și 10,000 USD. Granturile mici sunt destinate exclusiv finanțării unei game reduse de activități eligibile, menite să sprijine dezvoltarea sau consolidarea capacității instituționale a OSC-urilor. UN Women invită candidații eligibili să depună cererile pentru granturi mici pentru...
Data:
Proiectul EVA este implementat în perioada 2020-2022 în raioanele Cahul și Ungheni.
Data:
Asigurarea egalității de gen pe piața muncii este un proces continuu ce trebuie respectat în raporturile de muncă. Cu toate acestea, constatăm că, politicile publice conexe sectorului muncii încă nu au generat rezultatele stabilite pentru depășirea inegalităților de gen pe piața muncii. Analizând situația la nivel național sub aspectul implicării femeilor și bărbaților în câmpul muncii, încă se observă discrepanțe majore care provoacă efecte negative asupra bunăstării și independenței financiare, în special în rândul femeilor. Ne referim aici la diferențele de gen în ocupare, în activitate economică, în reprezentarea tinerilor în grupul NEET1 și, sigur că, în remunerare.
Data:
Scopul evaluării intermediare externe a Strategiei este de a analiza gradul de realizare a obiectivelor stabilite în Strategie, de a identifica rezultatele şi impactul determinat de implementarea acesteia, precum și de a oferi recomandări privind îmbunătățirea politicii în viitorul apropiat prin asigurarea factorilor de decizie, experților în domeniu, partenerilor şi donatorilor, precum şi a publicului larg cu informaţia privind realizările, dar și neajunsurile asupra...
Data:
Cu toate că măsurile întreprinse la nivel național au fost orientate spre diminuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19, totuși acestea au determinat ca mai multe familii de etnie romă să fie defavorizate. Cercul vicios al sărăciei, al șomajului și al accesului slab la serviciile publice, inclusiv de asistență medicală în care trăiesc romii, în contextul crizei pandemice a expus populația de etnie romă la o vulnerabilitate și marginalizare mult mai pronunțată.
Data:
Pandemia COVID-19 a determinat o serie de schimbări și efecte asupra populației, acestea fiind interiorizate în mod diferit de către femei și bărbați. Ca urmare a răspândirii virusului de tip nou și instaurării măsurilor restrictive de către autoritățile din Republica Moldova, s-a observat că efectele situației se răsfrâng diferit asupra bărbaților și femeilor, atât în plan economic, cât și social.
Data:
Acest Studiu a fost elaborat de Magenta Consulting pentru Asociația pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informationale EDUCAT în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia.
Data:
Obiectivul studiului a fost identificarea elementelor ce au încurajat/descurajat participarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni în campania electorală în calitate de candidate electorale, precum și evidențierea posibilelor soluții pentru sporirea în continuare a implicării femeilor în procesele decizionale. Au fost analizate aspecte ce țin de studiile, limbile vorbite, reprezentarea politică a femeilor candidate, rolul familiei candidatei și al partidului...
Data:
În perioada mai – iulie 2020, UN Women Moldova în colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul financiar al Suediei, a desfășurat o evaluare rapidă pentru a înțelege impactul crizei asupra femeilor afectate de violență în familie, a analiza provocările răspunsului sistemic la cazurile de violență în familie și a identificat posibile schimbări sistemice necesare pentru a face față situațiilor de criză.
Data:
Studiul prezintă o analiză multiaspectuală a antreprenoriatului feminin din Republica Moldova. Acesta abordează prin prisma dimensiunii de gen caracteristicile socio-demografice ale antreprenorilor, etapele de inițiere și de desfășurare a afacerii, accesul la finanțe și proprietăți, performanțele economice, activitatea de inovare și de utilizare a tehnologiilor informaționale în cadrul întreprinderilor.
Data:
Materialul informativ a fost elaborat în cadrul „Programului de Asistență psihologică la distanță pentru femeile cu dizabilități în timpul pandemiei COVID-19”.
Data:
Acesta este un document evolutiv în care sunt rezumate principiile și recomandările adresate celor care planifică să înceapă un exercițiu de colectare a datelor privind impactul COVID-19 asupra violenței împotriva femeilor și fetelor (VÎFF).