90
rezultat(e) găsit(e)
Data:
În baza datelor preliminare colectate (o serie de studii ale UN Women) și a întrunirilor pe care UN Women le-a desfășurat cu organizațiile conduse de femei din Moldova, criza actuală creează și accentuează riscurile și vulnerabilitățile diferențiate în funcție de sexul persoanei și crește nevoile umanitare în rândul femeilor, fetelor, bărbaților și băieților.
Data:
Obiectivul general al raportului este de a elabora o evaluare cuprinzătoare a nivelului egalității între femei și bărbați în Republica Moldova în educație, sănătate, oportunități economice, libertatea de exprimare a opiniilor și de luare a măsurilor.
Data:
La baza acestui raport se află un sondaj privind modelele de strămutare, nevoile și intențiile persoanelor refugiate, elaborat de către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) în parteneriat cu UN Women.
Data:
Această fișă informativă conține informație actuală despre profilul demografic al persoanelor refugiate din Ucraina găzduite de către Republica Moldova.
Data:
Prin prezentul document se propun opțiuni ce țintesc spre a facilita procesul de deschidere a serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de către angajatori la nivel național. Astfel, se propun 4 opțiuni orientate spre a facilita încadrarea și reîncadrarea în câmpul muncii a părinților cu copii, într-un tempo mai rapid fără a influența negativ procesul de îngrijire a copiilor. În urma consultării cadrului legal național specific domeniului,...
Data:
Violența în familie este o gravă formă de încălcare a drepturilor omului, fenomenul existând atât la nivel internațional, cât și la nivel național. Mai mult, violența în familie poartă un puternic caracter gender, bazat pe raporturile sociale de inegalitate dintre femei şi bărbați. Astfel, la nivel național, între 90 și 95%1 din totalul victimelor violenței în familie sunt femei. Obiectivul principal al acestei evaluări este de a reflecta...
Data:
Raportul de monitorizare include analiza cantitativă și cea calitativă a discursului în spațiul public cu o lună înainte de scrutinul parlamentar și pe durata campaniei electorale din 2021. Monitorizarea discursul sexist în alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021 în Republica Moldova, ca formă a violenței împotriva femeilor în alegeri și-a propus drept scop să monitorizeze următoarele aspecte: 1. sensibilitatea programelor electorale, măsurilor...
Data:
Printre proiectele de relansare economică în răspunsul crizei COVID-19 se numără și Proiectului „Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate sau se află într-o situație vulnerabilă, agravată de Corona virus (COVID19). Intervenția este menită să asigure accesul femeilor și fetelor aflate în situații vulnerabile la educație antreprenorială, sprijin financiar, ghidare și oportunități în carieră. În consecință,...
Data:
Nevoia de educație financiară a devenit evidentă în ultimii ani într-un context economic național marcat de o înțelegere redusă a serviciilor financiare. La nivel european, directivele Comisiei Europene recomandă introducerea educației financiare în școli de la cele mai mici vârste, pentru a educa și responsabiliza viitorii consumatori. Deși vorbim zilnic despre “bani”, multe familii tinere nu înțeleg foarte bine circuitul banilor în viaţa...
Data:
Republica Moldova este o țară fără ieșire la mare, cu o populație de 2.7 milioane. În ultimii cîțiva ani, țara amenținut o creștere economomică constantă, cu cu o rată medie de creștere a PIB-ului pe cap de locuitorde aproximativ 4,5%, determinată de consum, alimentată de o producție agricolă puternică și remitențe.În ultimii ani, sectorul IMM-urilor a demonstrat o dezvoltare dinamică pozitivă. Numărul IMM-urilor acrescut la 55,7 mii și reprezintă 98,7% din numărul total de întreprinderi active în 2018. Acest sectorulangajează începând cu 2018, 60,7% din forța de muncă și generează 40,4% din cifra totală de afaceri. În2018, IMM-urile au contribuit cu aproximativ 50.2% la PIB-ul statului. Potrivit Biroului Național deStatistică, rata de supraviețuire a întreprinderilor din Moldova în primii 2 ani de activitate este deaproximativ 41%, iar rata dizolvării întreprinderilor în 2018 a fost de 22,1%. În ultimii trei ani, numărulcompaniilor radiate a crescut considerabil. Potrivit informației din Registrul de Stat al persoanelor juridice,majoritateacompaniilor au fost radiate din cauza noii practici de radiere a companiilor inactive. În 2019,aproximativ 10 mii de companii au fost radiate și aproximativ 11 mii de companii se aflau la etapa deinsolvență.
Data:
Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova este în extindere. Circa 33,9% din întreprinderisunt deținute sau gestionate de femei (cu 6,4 p.p. în creștere în perioada 2009-2017). In pofidaacestui fapt, femeile continuă sa fie un grup subreprezentat în activitatea de antreprenoriat cu unpotențial de creștere puțin utilizat, în condițiile în care acestea constituie peste jumătate dintotalul populației rezidente a țării.
Data:
În Republica Moldova există o serie de programe de abilitare economică a femeilor. Cu toate acestea, problema accesului limitat al femeilor la oportunități economice rămâne încă relevantă, din cauza numărului limitat al unor astfel de programe, lipsei de alfabetizare economico - financiară, a cunoștințelor de bază despre dezvoltarea unei afaceri, precum și a lipsei sprijinului statului și al comunității. Programele de abilitare economică au o importanță majoră în...
Data:
Pentru a garanta egalitatea de gen în activitățile polițienești nu este suficient să fie mărit numărulfemeilor. Este necesar să transformăm relațiile de putere care sprijină inegalitatea și violența bazatăpe gen (VBG). Obiectivul constă în protejarea drepturilor tuturor oamenilor și de a le oferi posibilitateade a participa pe deplin în viața publică. Integrarea perspectivei de gen în serviciile de poliție estenecesară în virtutea obligațiilor dictate de legislația națională și internațională, precum și pentru aavea o activitate polițienească mai eficientă, societăți mai sigure și un stat de drept mai puternic.
Data:
Acest nou Set de instrumente privind aspectele de gen și securitatea al DCAF, OSCE/ODIHR și UN Womensintetizează lecțiile-cheie ale deceniului trecut privind promovarea egalității de gen în domeniulsecurității și justiției. Scopul acestui Set de instrumente este de a împărtăși noile bune practici,reflectând, în același timp, asupra modului în care acestea au evoluat. Acest Set de instrumente esteconceput pentru a ajuta instituțiile din sectorul securității și al justiției să integreze o perspectivă degen: sectorul trebuie să treacă dincolo de simplul scop de a crește numărul de femei și să devină maiconștient și mai receptiv la diferite nevoi ale întregii populații din perspectiva aspectelor de gen. Înacest fel, nevoile adesea neglijate de securitate și justiție ale femeilor și fetelor trebuie să devină oprioritate de bază.
Data:
Situaţia de incertitudine determinată de criza pandemică COVID-19 încă mai persistă. Deşi suntem la zece luni distanţă de la declanşarea stării de urgenţă, iar la nivel naţional au fost întreprinse mai multe intervenţii din partea autoriţăţilor şi partenerilor de dezvoltare întru diminuarea impactului crizei pandemice, totuşi magnitudinea efectelor acesteia au perturbat semnificativ viaţa economică şi socială a femeilor şi bărbaţilor. Acestea, la rândul său au avut...
Data:
Studiul de fezabilitate evaluează posibile măsuri speciale temporare și de acomodare rezonabilă pentru promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării în următoarele domenii: cerințe fizice și dimensiunea de gen, recrutare și admitere, promovare în funcții și segregare pe verticală, orar de muncă, responsabilitățile de familie, infrastructură. Reieșind din domeniile specificate mai sus, au fost evidențiate următoarele constatări pentru Ministerul...
Data:
Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de adoptarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea...
Data:
UN Women în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Ungheni și Cahul” lansează un concurs de colaje și desene pentru a reflecta și transpune într-un mod artistic, una dintre cele mai importante valorile pe care s-a construit Europa: egalitatea. Concursul este deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani , care cred în egalitatea de gen și valorile europene și doresc să-și exprime viziunea despre acestea,...
Data:
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) planifică să ofere granturi mici organizațiilor societății civile eligibile, în sume cuprinse între 5,000 USD și 10,000 USD. Granturile mici sunt destinate exclusiv finanțării unei game reduse de activități eligibile, menite să sprijine dezvoltarea sau consolidarea capacității instituționale a OSC-urilor. UN Women invită candidații eligibili să depună cererile pentru granturi mici pentru...
Data:
Proiectul EVA este implementat în perioada 2020-2022 în raioanele Cahul și Ungheni.